piątek, 26 sierpnia 2016

Jak odbywały się konsultacje na temat modernizacji linii kolejowej w Puszczykowie?

Jak odbywały się konsultacje na temat modernizacji linii kolejowej w Puszczykowie? Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi odpowiedziami nadesłanymi przez PKP PLK oraz interpelacji posła Arkadego Fiedlera i  odpowiedzi na tą interpelację ze strony Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Peron przysłania zabytkowy dworzec Fot. Maciej Krzyżański


Pismo PKP na temat konsultacji:

W nawiązaniu do maila [...] pt.,,Przebudowa linii kolejowej Poznań-Wrocław'', PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują ze konsultacje społeczne dla planowanej modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, były przeprowadzane przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, i odbywały się w Żmigrodzie, Bojanowie, Kościanie oraz dn. 01.04.2005 r. w Mosinie, o których przeprowadzeniu były opublikowane stosowne komunikaty na terenach sąsiadujących gmin. W późniejszym etapie możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą modernizacji linii kolejowej W ramach udziału społeczeństwa oraz możliwość składania uwag i wniosków, była również na etapie
następujących postępowań administracyjnych:

W trakcie procedowania przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska w Poznaniu oceny oddziałania inwestycji na środowisko w terminie 21.07.2009 - 10.08.2009r.

W trakcie procedowania przez Wojewodę Wielkopolskiego wniosku o wydanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej o znaczeniu państwowym, W terminie 09.05.2011 -23.05.2011 r.

W trakcie procedowania przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska w Poznaniu, wniosku o zmianę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminie 07.10.2011 -27-10.2011 r.

W trakcie procedowania przez Starostę Poznańskiego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania 2 - przebudowa i budowa elementów infrastruktury kolejowej na odcinku Mosina-Luboń k/Poznania od km 137,930 do km 159,248. W terminie 20.05.2013 - 18.06.2013r. Na tym etapie był już szczegółowy projekt budowlany, z którym można było się zapoznać.

W trakcie procedowania przez Wojewodę Wielkopolskiego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla szlaku Mosina-Luboń k. Poznania, W terminie 20.12.2012 - 09.01.2013r. Na tym etapie był już szczegółowy projekt budowlany, z którym można było się zapoznać.
Peron zasłania zabytkowy dworzec Fot. Maciej Krzyżański

Interpelacja nr 27735

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji modernizującej linię kolejową E59 na terenie Puszczykowa

W dniu 29 sierpnia 2011 r. jako poseł RP skierowałem do pana Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, interpelację dotyczącą wprowadzenia zmian w projekcie, a następnie w realizacji inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń - Poznań, w tym na terenie miasta Puszczykowa. Z otrzymanej odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 4 listopada 2011 r. wynika jednoznacznie, że na ówczesnym etapie realizacji nie było możliwości wprowadzenia proponowanych przez władze miasta zmian.

Pomimo upływu 3 lat od ww. korespondencji wspomniana inwestycja jest nadal na etapie, na którym można by wprowadzić zdaniem mieszkańców i organów samorządu terytorialnego pewne zmiany. W związku z powyższym pytam Panią Minister: Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozważa możliwość wprowadzenia proponowanych zmian zgodnie z oczekiwaniami całej społeczności miasta Puszczykowa?

Uzasadnienie: Prace projektowe i przygotowawcze do realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie polegającej na modernizacji linii E59 na odcinku od granicy województwa dolnośląskiego do Poznania trwają kilka lat. Decydujący etap przygotowań przypadł na 2010 r. Projekt przewiduje m.in. likwidację jednego z trzech przejazdów kolejowych na terenie Puszczykowa, co zostało zaakceptowane przez ówczesną władzę samorządową. Minęły kolejne 4 lata i bieżąca sytuacja w kwestii znaczenia tego przejazdu uległa radykalnej zmianie.

Usługi medyczne dla 10 tys. mieszkańców Puszczykowa zostały przeniesione z centrum miasta do budynku znajdującego się przy szpitalu na ul. Kraszewskiego w znacznej odległości od centrum. Zważywszy, że linia kolejowa na całej długości miasta przecina Puszczykowo na dwie części, chorzy zmuszeni są do przechodzenia przez tory w celu uzyskania pomocy lekarskiej i przeprowadzenia badań.

Najbliżej przychodni i szpitala jest właśnie ten mający ulec likwidacji przejazd kolejowy. Należy podkreślić, że szpital jest po kapitalnym remoncie i w znacznym stopniu zwiększył zakres świadczonych usług, a tym samym zwiększyła się liczba osób przekraczających przejazd kolejowy.

Dodać należy, że Puszczykowo jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystów, położonym w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego i zwiedzający go miłośnicy przyrody, obserwatorzy ptaków oraz rowerzyści również powiększają liczbę osób korzystających z przejazdu kolejowego, który ma ulec likwidacji.

Istotne jest, że żaden z istniejących przejazdów kolejowych nie jest bezkolizyjny i stanowi to najpoważniejszą barierę przestrzenną i komunikacyjną na terenie miasta, tym samym przy modernizacji linii kolejowej należałoby uwzględnić potrzeby mieszkańców i chociaż jeden przejazd przebudować w taki sposób, by był bezpieczny dla przechodzących ludzi. Władze miasta Puszczykowa są gotowe pokryć koszty wynikające z ewentualnych zmian projektu w zakresie utrzymania przejazdu kolejowego. Jako Poseł RP podzielam w pełni ten pogląd. W tym stanie rzeczy niniejsza interpelacja jest w pełni zasadna.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), realizując uprawnienia posła RP, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Z wyrazami szacunku

Poseł Arkady Fiedler

Poznań, dnia 23 lipca 2014 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - z upoważnienia ministra
-

na interpelację nr 27735

w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji modernizującej linię kolejową E59 na terenie Puszczykowa

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację posła Arkadego Fiedlera w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji modernizującej linię kolejową E59 na terenie Puszczykowa, znak: SPS-023-27735/14), przekazaną pismem z dnia 31 lipca 2014 r., informuję, co następuje.

Projekt pn. ˝Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań˝ realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach ˝Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015˝ z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ 2007-2013.

Likwidację przejazdu w km 148,963 linii kolejowej E59 w ciągu ulicy 3 Maja w Puszczykowie zaplanowano na etapie opracowanego w 2004 r. studium wykonalności dla modernizacji tej linii kolejowej. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych studium zostało zaktualizowane, jednakże w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze strony mieszkańców bądź przedstawicieli Urzędu Miasta Puszczykowa. Należy również zaznaczyć, że mieszkańcy gmin położonych wzdłuż modernizowanej linii kolejowej mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą modernizacji oraz składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa na etapach następujących postępowań administracyjnych:

- w trakcie procedowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, jeżeli chodzi o ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w terminie od 21 lipca 2009 r. do 10 sierpnia 2009 r.,

- w trakcie procedowania przez wojewodę wielkopolskiego wniosku o wydanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej o znaczeniu państwowym w terminie od 9 maja 2011 r. do 23 maja 2011 r.,

- w trakcie procedowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie od 7 października 2011 r. do 27 października 2011 r.,

- w trakcie procedowania przez wojewodę wielkopolskiego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla szlaku Mosina - Luboń k. Poznania w terminie od 20 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r. (na tym etapie był już szczegółowy projekt budowlany, z którym można było się zapoznać),

- w trakcie procedowania przez starostę poznańskiego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania 2: przebudowa i budowa elementów infrastruktury kolejowej na odcinku Mosina - Luboń k. Poznania od km 137,930 do km 159,248 w terminie od 20 maja 2013 r. do 18 czerwca 2013 r.

Niestety, mieszkańcy Puszczykowa, jak i przedstawiciele urzędu miasta nie skorzystali z możliwości udziału w postępowaniach administracyjnych. Nie zostały więc zgłoszone żadne wnioski lub uwagi odnośnie likwidacji przejazdu kolejowego w km 148,963. Uwzględnienie wnioskowanych w interpelacji zmian spowodowałoby konieczność dokonania szeregu zmian w przyjętym programie inwestycyjnym realizowanego zadania. Oznaczałoby to konieczność korekty zakresu rzeczowego inwestycji, a w związku z tym zmian w przygotowanych materiałach projektowych dotyczących rozwiązań komunikacyjnych oraz w decyzjach administracyjnych. Powyższe spowodowałoby wystąpienie z roszczeniami ze strony głównego wykonawcy, opóźnienia w realizacji kontraktu oraz możliwość utraty dofinansowania projektu ze środków UE. Dlatego też, biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie projektu (ukończona modernizacja szlaków Czempiń - Mosina oraz Luboń k. Poznania - Poznań, roboty na stacjach Czempiń i Luboń, rozpoczęta budowa węzła Łęczyca w km 155,170 linii kolejowej E 59), uwzględnienie wnioskowanych przez pana posła Arkadego Fiedlera zmian nie jest w chwili obecnej możliwe.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Zbigniew Klepacki

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz