wtorek, 2 sierpnia 2016

Czy Puszczykowo powinno starać się o status uzdrowiska?

Maciej Krzyżański*

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju w dniu 8 sierpnia 2016 roku będzie omawiany temat możliwości uzyskania przez Puszczykowo statusu uzdrowiska. Pierwszy samorząd gminy Puszczykowo, który działał w latach 1936-1939 miał zamiar ubiegać się o taki status dla Puszczykowa i przemianować naszą miejscowość na Puszczykowo-Zdrój, lecz wybuchła II wojna światowa, która uniemożliwiła takie działania. Dzisiejsze Puszczykowo spełnia wszystkie warunki ustawowe, żeby uzyskać status uzdrowiska, gdyż posiada zakłady lecznicze, infrastrukturę techniczną, klimat oraz złoża naturalne, którymi są olejki sosnowe
 
Las sosnowy Fot. Maciej Krzyżański

Olejek sosnowy wpływa na poprawę odporności organizmu i działa rozgrzewająco, dlatego przy przeziębieniu warto jest wziąć gorącą kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku sosonowego, albo zaserwować sobie rozgrzewający masaż. Inhalacje z olejkiem sosnowym stosowane są przy zapaleniu zatok i chorobach górnych dróg oddechowych. Olejki eteryczne w pachnących świeczkach uwalniając zapach działają pobudzająco i odświeżająco.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/olejek-eteryczny-sosna-dzialanie-olejku-sosnowego-i-terpentynowego_41541.html
Olejek sosnowy wpływa na poprawę odporności organizmu i działa rozgrzewająco, dlatego przy przeziębieniu warto jest wziąć gorącą kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku sosonowego, albo zaserwować sobie rozgrzewający masaż. Inhalacje z olejkiem sosnowym stosowane są przy zapaleniu zatok i chorobach górnych dróg oddechowych. Olejki eteryczne w pachnących świeczkach uwalniając zapach działają pobudzająco i odświeżająco.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/olejek-eteryczny-sosna-dzialanie-olejku-sosnowego-i-terpentynowego_41541.html
Olejek sosnowy wpływa na poprawę odporności organizmu i działa rozgrzewająco, dlatego przy przeziębieniu warto jest wziąć gorącą kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku sosonowego, albo zaserwować sobie rozgrzewający masaż. Inhalacje z olejkiem sosnowym stosowane są przy zapaleniu zatok i chorobach górnych dróg oddechowych. Olejki eteryczne w pachnących świeczkach uwalniając zapach działają pobudzająco i odświeżająco.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/olejek-eteryczny-sosna-dzialanie-olejku-sosnowego-i-terpentynowego_41541.htm
Olejek sosnowy wpływa na poprawę odporności organizmu i działa rozgrzewająco, dlatego przy przeziębieniu warto jest wziąć gorącą kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku sosonowego, albo zaserwować sobie rozgrzewający masaż. Inhalacje z olejkiem sosnowym stosowane są przy zapaleniu zatok i chorobach górnych dróg oddechowych. Olejki eteryczne w pachnących świeczkach uwalniając zapach działają pobudzająco i odświeżająco.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/olejek-eteryczny-sosna-dzialanie-olejku-sosnowego-i-terpentynowego_41541.html
Status uzdrowiska może otrzymać obszar, który spełnia łącznie następujące warunki:
-posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
-posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa -uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
-spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska;
-posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami.

Status obszaru ochrony uzdrowiskowej może otrzymać obszar, który spełnia łącznie następujące warunki:
-posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
-posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
-spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska;
-posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami.

GMINA, która występuje o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, MA OBOWIĄZEK uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (świadectwa wydają jednostki uprawnione przez ministra zdrowia).

Właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu są potwierdzane na podstawie udokumentowanych badań, które także wykluczają negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Na obszarze uzdrowiska lub ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej. Są one oznaczone literami „A”, „B” i „C”:
strefa „A” – procentowy udział terenów zieleni wynosi tu co najmniej 65%. Jest to obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Znajdują się tu także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty – takie, które nie utrudniają funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego (np. pensjonaty, restauracje, kawiarnie);
strefa „B”– procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 50%. Jest to obszar przyległy do strefy „A”, przeznaczony dla – niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów – obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych), budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub znajdujący się w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody. Obszar ten może być także lasem, morzem lub jeziorem;
strefa „C” – procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 45%. Jest to obszar przyległy do strefy „B” (otacza ją). Ma on wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Gmina, która na podstawie decyzji ministra zdrowia uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego na swoim obszarze, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji.

Gmina, która chce wystąpić o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, musi sporządzić operat uzdrowiskowy, aby określić możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym terenie.

Operat uzdrowiskowy ma formę pisemną. Dzieli się na:
część opisową, która przede wszystkim uwzględnia przepisy zawarte w art. 39 ust. 4 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (część opisową sporządza się również w formie elektronicznej);
część graficzną obejmującą mapy obszaru, któremu ma zostać nadany status uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. Widnieją na niej planowane strefy ochrony uzdrowiskowej. Jest to graficzne przedstawienie informacji, o których mowa w przepisach ww. ustawy.

Część graficzna nie może być mniejsza niż 1:5000 dla projektowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 1:10 000 wspólnie dla stref „A” i „B” oraz 1:25 000 wspólnie dla stref „A”, „B” i „C”.

Gmina przesyła operat uzdrowiskowy (uzgodniony z Komisją uzdrowiskową Rady Gminy i podpisany przez prezydenta, burmistrza lub wójta) ministrowi zdrowia, aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze. Jeśli warunki konieczne do nadania statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej przez dany obszar (art. 34 ustawy uzdrowiskowej) zostaną spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat.

W decyzji minister ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska na podstawie:
świadectwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy uzdrowiskowej;
opinii konsultanta krajówego do spraw balneologii i medycyny fizykalnej w zakresie skuteczności leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w danym kierunku leczniczym;
informacji o kwalifikacjach pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
informacji o rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku.

Jeśli minister zdrowia stwierdzi, że dany obszar spełnia warunki niezbędne do uzyskania statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie mu tego statusu.

Gmina, na terenie której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, ma obowiązek sporządzać i przedstawiać ministrowi zdrowia – co najmniej raz na 10 lat – operat uzdrowiskowy, aby potwierdzić, że obszar (lub jego część) spełnia wymagania określone w ustawie.

Jeżeli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznacza czas na ich usunięcie (może być to maksymalnie 5 lat). Jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte, minister występuje do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Gmina posiadająca wody, których właściwości lecznicze są potwierdzone odpowiednim świadectwem, może do nazwy miejscowości (zgodnie z przepisami ustawy uzdrowiskowej) dodać nazwę -Zdrój, a w przypadku posiadania wód leczniczych termalnych – nazwę -Terma.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.Urz. Min. Zdr. Nr 6, poz.35)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 4) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz. Urz. MZ Nr 12, poz. 65
 
 
*Maciej Krzyżański  - radny Rady Miasta Puszczykowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz